Allmänna villkor för EMS digitala tjänster

1. Inledning

Dessa allmänna avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Educational Media Supplier EMS AB, org nr 556838-1635 (”EMS”) och användaren (”Abonnenten”) vid tecknande av avtal för tillgång till EMS:s digitala språktjänster (gemensamt ”Tjänsten”). De fysiska personer, såsom lärare och elever, vilka använder Tjänsten inom abonnenten verksamhetsområde, omfattas av begreppet ”Abonnent”. Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med Abonnentens abonnemangsavtal det avtal som slutits mellan EMS och Abonnenten (”Avtalet”).

2. Tjänsten

Med Tjänsten avses det innehåll som EMS tillhandahåller via domänen www.espråk.se. EMS förbehåller sig rätten att ändra, justera och utveckla innehållet i Tjänsten. Inget ansvar kan göras gällande mot EMS för sådana åtgärder under förutsättning att Abonnentens ändamål och nytta med Tjänsten inte väsentligen försämras.

EMS upplåter till Abonnenten en icke exklusiv, ej överlåtelsebar, rätt att under Avtalets giltighetstid använda Tjänsten inom Abonnentens verksamhetsområde i enlighet med Villkoren och Avtalet.

Samtliga rättigheter till Tjänsten och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, tillhör EMS eller EMS samarbetspartners/licensgivare. Rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, såsom exempelvis lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och Abonnenten förbinder sig att följa alla sådana tillämpliga lagar.

3. Abonnemangsperiod

Avtalet gäller för den tidsperiod som framgår av de villkor som specificeras i Avtalet. Om annat ej avtalats skriftligen, förlängs Avtalet automatiskt med ett år i taget såvida inte Avtalet dessförinnan skriftligen sagts upp av behörig företrädare från någondera part minst en månad före avtalsperiodens slut.

4. Ersättning

Abonnemangsavgiften faktureras i förskott vid undertecknandet av abonnemangsavtalet med betalning inom 30 dagar efter faktureringsdatum. EMS förbehåller sig rätten att justera avgiften med anledning av utveckling av Tjänsten. Eventuella sådana justeringar träder dock i kraft först för nästkommande prenumerationsperiod och ska meddelas i god tid innan sista dagen för eventuell uppsägning av Avtalet.

5. Abonnentens användning av Tjänsten

Abonnenten förbinder sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig. Abonnenten ska omgående till EMS anmäla om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Abonnentens lösenord eller om det annars förekommer säkerhetsproblem rörande Tjänsten som Abonnenten blir medveten om.

Abonnenten åtar sig att inte i kommersiellt syfte reproducera, framställa exemplar av, sälja eller exploatera Tjänsten.

Abonnenten förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Villkoren och eventuella instruktioner som meddelas av EMS via e-post eller via publicering på Tjänstens domän. Vidare åtar sig Abonnenten att inte använda Tjänsten i strid med gällande lag.

6. Tekniskt underhåll

EMS har rätt att utan ersättning för Abonnenten tillfälligt begränsa tillgången till Tjänsten för underhåll, support, uppgradering samt uppdatering av hård- och mjukvara. EMS ska sträva efter att utföra dessa åtgärder under tider då Tjänsten normalt sett har låg belastning.

7. Tekniskt support

För teknisk support vänligen gå till www.educationalmediasupplier.com under produkter/tekniska specifikationer. Om felet inte kan avhjälpas därigenom, kontakta EMS genom mail till support@educationalmediasupplier.com.

8. Personuppgifter

Abonnenten samtycker till att Abonnentens kontaktpersoners namn samt övriga kontakt-, leverans- och betalningsuppgifter behandlas av EMS. Det primära syftet med sådan behandling är att administrera avtalsrelationen samt att möjliggöra god service till Abonnenten under avtalsperioden.

9. Avbrott

Det föreligger ingen rätt till prisavdrag eller ersättning för skada om störning eller avbrott beror på en omständighet utanför EMS:s kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar EMS:s personal eller inte), blixtnedslag, strömavbrott, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof, handling eller underlåtenhet från myndighet för vilken EMS inte svarar.

10. Begränsning av ansvar

Det föreligger ingen rätt till prisreduktion eller ekonomisk kompensation för skada om störning eller avbrott beror på en omständighet utanför EMS:s kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar EMS:s personal eller inte), blixtnedslag, strömavbrott, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof, handling eller underlåtenhet från myndighet för vilken EMS inte svarar.

11. Ändrade villkor

EMS förbehåller sig rätten att ändra villkoren vars senast uppdaterade och publicerade version på bolagets hemsida gäller. Ändringar är bindande för Abonnenten om inte ändringen skäligen kan anses ha inneburit en väsentlig olägenhet för Abonnenten och förutsatt att Abonnenten, senast tio dagar efter det att ändringen publicerats, meddelat EMS att Abonnenten säger upp Tjänsten till upphörande med omedelbar verkan.

12. Brott mot avtalet

I fall då EMS kan konstatera att användarnamn och lösenord missbrukas, har EMS rätt att tilldela Abonnenten ett nytt användarnamn och lösenord. EMS har även rätt att stänga av Abonnentens anslutning till Tjänsten med omedelbar verkan om Abonnenten eller användaren bryter mot Villkoren i något väsentligt hänseende. Härmed avses exempelvis fall av försenad betalning av abonnemangsavgifter samt om Abonnenten skulle missbruka sitt lösenord.

13. Meddelanden

Meddelanden från EMS till Abonnenten som skickats till den av Abonnenten angivna e-postadressen ska anses ha nått Abonnenten samma dag som meddelandet skickades. Abonnenten ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

14. Tillämplig lag

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist med Anledning av Avtalet ska avgöras av en skiljeman enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö.